làm thế nào tôi có thể sử dụng dòng trong xây dựng